LỊCH CÔNG TÁC

TRUNG TÂM KIỂM DỊCH Y TẾ QUỐC TẾ

Hôm nay: Thứ sáu, ngày 24/09/2021
07:30:


• Nội dung:  Trực phòng chống dịch 
• Thành phần:  Đ/c: Hoàng Văn Lương - Giám đốc 
• Địa điểm:  Văn phòng Trung tâm Thứ bảy, ngày 25/09/2021:
07:30:


• Nội dung:  Trực phòng chống dịch 
• Thành phần:  Đ/c: Đặng Văn Thành - Phó giám đốc 
• Địa điểm:  Văn phòng Trung tâm 


Chủ nhật, ngày 26/09/2021:
07:30:


• Nội dung:  Trực phòng chống dịch 
• Thành phần:  Đ/c: Hoàng Văn Lương - Giám đốc 
• Địa điểm:  Văn phòng Trung tâm 


Thứ hai, ngày 27/09/2021:
07:30:


• Nội dung: Trực phòng chống dịch 
• Thành phần:  Đ/c: Đặng Văn Thành -Phó giám đốc 
• Địa điểm:  Văn phòng Trung tâm 


Thứ ba, ngày 28/09/2021:
07:30:


• Nội dung:  Trực phòng chống dịch 
• Thành phần:  Đ/c: Hoàng Văn Lương - Giám đốc 
• Địa điểm:  Văn phòng Trung tâm


Thứ tư, ngày 29/09/2021:
07:30:


• Nội dung:  Trực phòng chống dịch 
• Thành phần:  Đ/c: Đặng Văn Thành - Phó giám đốc 
• Địa điểm:  Văn phòng Trung tâm 


Thứ năm, ngày 30/09/2021:
07:30:


• Nội dung:  Trực phòng chống dịch
• Thành phần:  Đ/c: Hoàng Văn Lương -Giám đốc 
• Địa điểm:  Văn phòng Trung tâm 


Thứ sáu, ngày 01/10/2021:
07:30:


• Nội dung:  Trực phòng chống dịch 
• Thành phần:  Đ/c: Đặng Văn Thành - Phó giám đốc 
• Địa điểm:  Văn phòng Trung tâm 


Thứ bảy, ngày 02/10/2021:
07:30:


• Nội dung:  Trực phòng chống dịch 
• Thành phần:  Đ/c: Hoàng Văn Lương - Giám đốc 
• Địa điểm:  Văn phòng Trung tâm 


Chủ nhật, ngày 03/10/2021:
07:30:


• Nội dung:  Trực phòng chống dịch 
• Thành phần:  Đ/c: Đặng Văn Thành - Phó giám đốc 
• Địa điểm:  Văn phòng Trung tâm