LỊCH CÔNG TÁC

SỞ CÔNG THƯƠNG

Hôm nay: Thứ hai, ngày 17/01/2022
08:00:


• Nội dung:  Dự họp Nghe Dự thảo Báo cáo Tổng kết chương trình hợp tác giữa 03 tỉnh Quảng Ninh - Bắc Giang - Hải Dương và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tiếp theo. ( Đ.c Phạm Văn Thành, PCT ubnd tỉnh chủ tỉnh chủ trì. Theo GM số 58/GM-UBND ngày 16/01/2022 của UBND tỉnh ).
• Thành phần:  Đ.c Lê Hồng Giang - PGĐ Sở dự.
• Địa điểm:  Phòng họp nhà B, Trụ sở Uỷ ban nhân dân tỉnh 


.


Thứ ba, ngày 18/01/2022:
08:00:


• Nội dung:  Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2021 và triển khai NQ số 01/NQ-CP năm 2022 của Chính phủ. ( Theo GM số 26/GM-BKHĐT ngày 12/01/2022 của Bộ KH&ĐT ).
• Thành phần:  Đ.c 
• Địa điểm: Phòng họp trực tuyến Ủy ban nhân dân tỉnh. 


Thứ bảy, ngày 22/01/2022:
07:30:


Nội dung:  Lịch trực Tháng 01/2022 của Sở Công Thương. (Theo cv số 4519/SCT-VP ngày 31/12/2021 của Sở Công Thương ) 
• Thành phần:  Đ.c Nguyễn Thị Hiền - Giám đốc Sở - ĐT: 0913.507.328; Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương - P.TP QLTM - ĐT: 0983.010.875; Đ.c Lê Đức Tình - LX - ĐT: 0982.801.518


Chủ nhật, ngày 23/01/2022:
07:30:


• Nội dung:   Lịch trực Tháng 01/2022 của Sở Công Thương. (Theo cv số 4519/SCT-VP ngày 31/12/2021 của Sở Công Thương )
• Thành phần:  Đ/c Nguyễn Hoài Thương - Phó Giám đốc Sở, ĐT: 0983.168.169; Đ/c Nguyễn Trần Phong - P.CVP, ĐT: 0904.300.409; Đ/c Hà Đăng Đệ - LX, ĐT: 0982.384.266

 


Thứ bảy, ngày 29/01/2022:
07:30:


• Nội dung:  Lịch trực Tháng 01/2022 của Sở Công Thương
• Thành phần:  Đ/c Phạm Duy Thanh - Phó Giám đốc Sở, ĐT: 0913.355.002; Đ/c  Đào Duy Linh - Phó phòng QLNL, ĐT:0983.744.825; Đ.c Lê Đức Tình - LX - ĐT: 0982.801.518
• Địa điểm:  địa điểm


Chủ nhật, ngày 30/01/2022:
07:30:


• Nội dung: Lịch trực Tháng 01/2022 của Sở Công Thương
• Thành phần:  Đ/c Lê Hồng Giang - Phó Giám đốc Sở, ĐT: 0904.600.789; Đ/c Lương Gia Hùng- Chánh Thanh tra Sở, ĐT: 0984.696.866; Đ/c Hà Đăng Đệ - Lái xe, ĐT: 0982.384.266
• Địa điểm:  địa điểm