LỊCH CÔNG TÁC

SỞ CÔNG THƯƠNG

Hôm nay: Thứ sáu, ngày 24/09/2021
13:30:


• Nội dung:  Dự họp phổ biến Nghị định số 80/2021/NĐ-CP và tham vấn xây dựng Thông tư hướng dẫn. ( Theo cv số 819/PTDN-TK ngày 21/9/2021 của Bộ KH&ĐT - Cục phát triển Doanh nghiệp ).
• Thành phần:  Đ.c Lê Hồng Giang - PGĐ Sở dự.
• Địa điểm:  Trực tuyến trên nền tảng MS Teams.

14:00:


• Nội dung: Dự họp giải quyết kiến nghị thực hiện thanh toán tiền điện. ( Theo GM số 216/GM-PCQN ngày 22/9/2021 của Công ty điện lực QN ).
• Thành phần: Văn Phòng Sở dự.
• Địa điểm:  Văn phòng Nhà khách tỉnh.

14:00:


• Nội dung:  Dự họp Về Tổ xây dựng Đề án" Bảo đảm an Toàn thực phẩm tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030". ( Theo GM số 48/GM-SYT ngày 22/9/2021 của Sở Y tế ).
• Thành phần:  Đ.c Nguyễn Hoài Thương - PGĐ Sở, Phòng QLTM dự.
• Địa điểm: Hội trường Tầng 19, Sở Y tế.


.


Thứ bảy, ngày 25/09/2021:
08:00:


• Nội dung:  Ban Thường vụ Tỉnh ủy có chương trình kiểm tra thực tế và làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Móng Cái: (ND1) Kiểm tra công tác xuất nhập khẩu, thương mại biên giới, công tác phòng, chống dịch Covid-19...do Thành ủy Móng Cái bố trí. ( Đoàn công tác số 2. Do đ.c Ngô Hoàng Ngân - Phó Bí thư TT Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh ). ( Đ.c Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên BCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì. Theo GM số 293-GM/TU ngày 23/9/2021 của Tỉnh ủy ).
• Thành phần:  Đ.c Nguyễn Thị Hiền - Giám đốc Sở đi làm việc. ( VP chủ trì chuẩn bị TL ).
• Địa điểm:  Thành phố Móng Cái.

14:00:


• Nội dung:  Ban Thường vụ Tỉnh ủy có chương trình kiểm tra thực tế và làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Móng Cái: (ND2). Làm việc tại Hội trường Thành ủy Móng Cái. ( Đ.c Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên BCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì. Theo GM số 293-GM/TU ngày 23/9/2021 của Tỉnh ủy ). 
• Thành phần:  Đ.c Nguyễn Thị Hiền - Giám đốc Sở làm việc. ( VP chủ trì chuẩn bị TL ).
• Địa điểm:  Hội trường Thành ủy Móng Cái.


Thứ ba, ngày 28/09/2021:
08:00:


• Nội dung:  Dự HỌP TRỰC TUYẾN Phiên họp Ủy ban Nhân dân thường kỳ tháng 9 năm 2021. ( Đ.c Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Theo GM số 788/GM-UBND ngày 23/9/2021 của UBND tỉnh ).
• Thành phần:  Đ.c Nguyễn Thị Hiền - Giám đốc Sở dự.
• Địa điểm: Phòng họp số 1, Nhà B, Trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh.

09:30:


• Nội dung:  Kiểm tra thực tế phục vụ thẩm định Hồ sơ đề nghị thành lập Cụm công nghiệp Quảng Đức, xã Quảng Đức, huyện Hải Hà. ( ĐTheo cv số 3230/SCT-QLCN ngày 23/9/2021 của Sở Công Thương ).
• Thành phần:  Đ.c Lê Hồng Giang - PGĐ Sở, Phòng QLCN đi làm việc.
• Địa điểm:  Ủy ban nhân dân huyện Hải Hà.

14:00:


• Nội dung:  Kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của ĐBQH trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV. ( Theo KH số 62/KH-ĐĐBQH ngày 20/9/2021 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh ).
• Thành phần: Đ.c 
• Địa điểm:  Thị xã Quảng Yên.


Thứ tư, ngày 29/09/2021:
08:00:


• Nội dung:  Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 09/12/2011 của Bộ Chính trị khóa XI về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. ( Theo KH số 94-KH/TU ngày 13/9/2021 của Tỉnh ủy ).
• Thành phần:  Đ.c 
• Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.


Thứ năm, ngày 30/09/2021:
07:45:


• Nội dung:  Dự họp Chương trình kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự kiến 1 ngày. ( Theo TB số 574/TB-HĐND ngày 22/9/2021 của HĐND tỉnh ).
• Thành phần:  Đ.c               
• Địa điểm:  Hội trường A - Trung tâm Tổ chức Hội nghị tỉnh.

08:00:


• Nội dung: Kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của ĐBQH trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV. ( Theo KH số 62/KH-ĐĐBQH ngày 20/9/2021 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh ).
• Thành phần:  Đ.c 
• Địa điểm:  Thành phố Hạ Long.

14:00:


• Nội dung:  Dự họp Triển khai giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. ( Theo GM số 67/GM-ĐĐBQH ngày 22/9/2021 của Đoàn ĐBQH tỉnh ).
• Thành phần: Đ.c 
• Địa điểm:  Ủy ban nhân dân tỉnh.


Thứ sáu, ngày 01/10/2021:
14:00:


• Nội dung: Kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của ĐBQH trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV. ( Theo KH số 62/KH-ĐĐBQH ngày 20/9/2021 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh )
• Thành phần:  Đ.c
• Địa điểm:  Thành phố Cẩm Phả.


Thứ hai, ngày 04/10/2021:
08:00:


• Nội dung:  Kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của ĐBQH trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV. ( Theo KH số 62/KH-ĐĐBQH ngày 20/9/2021 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh )
• Thành phần:  Đ.c 
• Địa điểm:  Thành phố Móng Cái.

14:00:


• Nội dung: Kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của ĐBQH trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV. ( Theo KH số 62/KH-ĐĐBQH ngày 20/9/2021 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh ). 
• Thành phần: Đ.c 
• Địa điểm:  Huyện Hải Hà.